പത്താം ക്ലാസ്സോ ഡിപ്ലോമയോ പാസ്സായവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ

HLL LIFECARE ൽ പത്താം ക്ലാസ്സും ഡിപ്ലോമയും പാസായവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ.ഹാർഡ് വെയർ ടെക്‌നീഷ്യൻ ,സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്‌പെക്ടർ എന്നീ ഒഴിവുകളിലാണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

Advertisement

കമ്പ്നി :HLL LIFECARE

ലൊക്കേഷൻ : തിരുവനന്തപുരം

ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 22 മെയ് 2019

HLL Lifecare Limited (HLL), a Mini Ratna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India is a global provider of high quality healthcare products & services. The company is looking for dynamic, self-motivated and value driven candidate for the following positions on Fixed Term Contract basis:

  • SECURITY INSPECTOR

മാക്സിമം വയസ് : 57

Qualification : SSLC or equivalent

സാലറി :Rs.11,000-Rs.22,000 per month (inclusive of all allowances & benefits)

എക്സ്പീരിയൻസ്  : 10 years service as Sub Inspector of Police in State Police Service

  • HARDWARE TECHNICIAN

യോഗ്യത : 3 Year Full time Diploma (Computer Engineering or Computer Hardware Maintenance or Electronics) from any State Board of Technical Education in India with 60% marks

വയസ് : 35

സാലറി : Rs. 10,000‐20,000 per month (inclusive of all allowances & benefits)

interested candidates are requested to apply for the position by downloading and filling up the attached Blank Application form (for Fixed Term Contract). Affix latest passport size photograph and attach self attested copy of certificates to prove age, qualification, post qualification experience along with last pay details. Incomplete application and application received without self-attested copy of above certificates WILL NOT BE PROCESSED.

Please send/submit the application to:

Deputy Vice President (HR) HLL Lifecare Limited HLL Bhavan,

Poojappura

Thiruvananthapuram 695012 Kerala

LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATION: 22nd May, 2019.

ആപ്ലികേഷൻ ഫോം ഡൌൺലോഡ് 

ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ