നൂല് പൊട്ടല്‍ അടിനൂല് കട്ടപിടിക്കല്‍ ഒഴിവാക്കാം.സ്റ്റിച്ചിങ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം

ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ധാരാളം ഒഴിവുസമയം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായി ചെലവഴിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്…

മിതമായ നിരക്കിൽ ആയിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഒരു അതിമനോഹര ഭവനം ഇനി നിങ്ങൾക്കും…

അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളടങ്ങിയ 5 സെൻ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 3 B H K ഭവനമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആധുനിക…

തുച്ഛമായ നിരക്കിൽ അടിപൊളി ഒറ്റനില ഭവനം ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം

വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭവനമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരം…
error: Content is protected !!