ഫുഡ് കോര്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 4103 ഒഴിവുകൾ

Food Corporation of India (FCI ൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.4103 തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.JUNIOR ENGINEER (JE) (CIVIL ENGINEERING / ELECTRICAL MECHANICAL ENGINEERING), ASSISTANT GRADEII (AG II) (HINDI), STENO GRADE-II, TYPIST (HINDI) AND ASSISTANT GRADE-III (AG III) (GENERAL / ACCOUNTS / TECHNICAL / DEPOT).  എന്നീ പൊസിഷനുകളിൽ ആണ് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.

Advertisement

Type of Organization : Central Govt

Educational Qualification : Degree

Pay Scale : Rs 9300 to Rs.29950/-

Mode of Application : online

Last date : 30.03.2019

Total Vacancies : 4103

Examination Centres for Phase-I:

Kerala: Kannur,Kochi,Kollam,Kottayam,Kozhikode, Thiruvananthpuram, Thrissur

Examination Centres for Phase-II

Kerala:Kochi

Application fee:

Rs 500/-

Last Date & time for submission of Online Application and payment of fees:

30.03.2019 till 24:00 Hrs (IST)

ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 

സ്പോൺസേഡ് വീഡിയോ >>