ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ 466 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷനിൽ Apprentice Post ൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.466 ഒഴിവുകളിൽ ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.മാർച് 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

Advertisement

കമ്പനി : ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ

ഒഴിവുകൾ : 466

ലൊക്കേഷൻ : ഇന്ത്യ

അവസാന തീയതി : മാർച് 8

Indian Oil Corporation Limited, the largest commercial undertaking in India and a Fortune “Global 500” Company, as a measure of Skill Building Initiative for the Nation, invites applications from candidates with following qualification for engagement as Apprentices at its Paradip Refinery under Apprentices Act, 1961/1973

Age Limit:

Minimum 18 years and maximum 24 years as on 28.02.2019

How to apply:

A candidate can apply for apprenticeship in any one of the Refinery unit of his choice. 3. Option for exercising the choice of a Refinery unit has been provided in the application menu (on-line application portal) which shall open at 10.00 hours on 16/02/2019 and close at 17.00 hours on 08/03/2019. 4. Candidates meeting the prescribed eligibility criteria for a discipline/trade, may visit the website www.iocl.com go to ‘What’s New’ > go to Latest Job Opening > go to Engagement of Apprentices under Refineries Division > Select the link of the Refinery Unit, where they want to apply for Apprenticeship Training. The candidate must have an active email ID and mobile phone number which must remain valid for at least next one year. All future communication with candidate will take place only through website application / email / mobile phone. Applications submitted through on-line mode will only be accepted.