പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ വാച്ച്മാൻ ആകാം

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 – വാച്ച്മാൻ ഒഴിവുകൾക്കായി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിലെ 07 ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം കേരള ഹൈക്കോടതി പുറത്തിറക്കി. താത്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് 09-03-2020- നു മുൻപ് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Advertisement

അപേക്ഷകർ ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ വിജ്ഞാപനം നിർബന്ധമായും വായിക്കുക

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: കാവൽക്കാരൻ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 07

അംഗ വൈകല്യം ഉള്ളവരും ,വനിതകളും അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ: 03/2020

അവസാന തീയതി : 09/03/2020

സാലറി സ്കെയിൽ : Rs17500-39500/-pm

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : SSLC

കേരളഹൈക്കോടതി വാച്ച്മാൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 : വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് കൂടാതെ ബിരുദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല

പ്രായ പരിധി

02/01/ 1984 – 01 / 01/2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്
പ്രായ ഇളവ് സർക്കാർ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച്

അപേക്ഷ ഫീസ്

ജനറൽ & ഒബിസി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: 450 രൂപ –

എസ്‌സി / എസ്ടി : ഇല്ല

എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 09/03/2020 നകം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പായി online ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺ‌ലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് -1, സ്റ്റെപ്പ് -2 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് 2 പ്രോസസ്സിലും അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കലിലും ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.

ഘട്ടം -1 അവസാന തീയതി: 09-03-2020
ഘട്ടം 2 അവസാന തീയതി: 18-03-2020
ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി: 27-03-2020

Notification

Apply online