ദുബായ് ഗവർമെന്റിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

ദുബൈയിൽ ഒരു ജോലി പലരുടെയും സ്വപ്നം ആണ്.തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നത് ആണ് പലപ്പോഴും അതിനൊരു തടസം.ദുബായ് careers എന്ന പോർട്ടൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ദുബായ് ഗവർമെന്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഏതാണെന്നു നോക്കാം.

Advertisement

Specialist- Corporate Excellence

Professor in Business and Quality Management

Professor in Innovation and Change Management

Administrative Support

Data Scientist

Wellness Manager

Computer Programmer

Executive – Financial empowerment (Temp)

Head of Marketing and Events

Communication Engineer

Accountant

Internal Audit Senior Manager

Strategy Analysts

Senior HR Executive ( Training section )

Creative production executive

Nuclear Medicine Technologist 1

Chief Specialist

Bailliff

Senior Session Secretary

Consultant oncology

Senior Executive – Media Relations

Chief Engineer – Planning & Business Development

Manager

Operator

Technical Inspector

കൂടാതെ ദുബൈയിലെ മറ്റു തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെ പറ്റി അറിയുവാൻ >> dubai careers  

ഷെയർ ചെയ്തു എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കൂ