കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ട്രോള് പെരുമഴ

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ദിവസേന ഒട്ടനവധി ട്രോളുകൾ ആണ് പുറത്തുവരുന്നത്.ഇത്തരം ട്രോളുകളെ പറ്റി ONE ഇന്ത്യ മലയാളം തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Advertisement